0

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

REGULAMIN PROMOCJI „DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY 2017r” SKLEPU INTERNETOWEGO MAGNATFARBY.PL/SKLEP

Black Weekend
Farby Magnat Struktury Magnat Narzędzia Magnat

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:

  1.1. Klient – osoba fizyczna składająca Zamówienie w Sklepie;

  1.2. Organizator - Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna, 00-854 Warszawa Al. Jana Pawła II 23,  NIP: 818-14-33-438, REGON: 690527477, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000060537, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 12 617 778 zł, numer rachunku bankowego: 97 1240 1907 1111 0010  7099 3971;

  1.3. Produkt - produkty lub wyroby Spółki znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu;

  1.4. Promocja – promocja pod nazwą „DZIEŃ DARMOWEJ DOSTAWY 2017r”;

  1.5. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji;

  1.6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem magnatfarby.pl/sklep

  1.7. Strona Internetowa  - serwis internetowy Sklepu dostępny pod adresem: magnatfarby.pl/sklep (wraz  z podstronami);

  1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Pojęcia niepowołane w Tytule I ust. 1 Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. Nagłówki tytułów w Regulaminie nie wpływają na ich interpretację.

 3. O ile co innego nie wynika z kontekstu, zawarte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej będą obejmować również słowa w liczbie mnogiej, a słowa w liczbie mnogiej będą również obejmować słowa w liczbie pojedynczej.

 4. Kontakt z Organizatorem może odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00 w następujący sposób:

  4.1. telefonicznie nr tel. 14 630 66 21,

  4.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@magnatfarby.pl

  4.3. poprzez formularz kontaktowy Sklepu,

  4.4. pisemnie – na adres FFiL Śnieżka SA, Dział Obsługi Klienta, ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica,

  4.5. osobiście w placówce Spółki - FFiL Śnieżka SA, Dział Obsługi Klienta, ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz postanowienia regulaminu sklepu internetowego magnatfarby.pl/sklep.

II. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje na terenie Polski w dniu 5 grudnia 2017 r.


III. ZASADY PROMOCJI

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 w przypadku złożenia przez Klienta w okresie trwania Promocji Zamówienia w Sklepie na dowolny Produkt, Klient może skorzystać z darmowej przesyłki kurierskiej.

 2. Darmowa przesyłka kurierska o której mowa w ust. 1 nie dotyczy Zamówień obejmujących wyłącznie testery. W takim przypadku warunki dostawy określa regulamin promocji „Testery- Magnat” dostępny pod adresem https://www.magnatfarby.pl/sklep/regulamin-promocja-testery-magnat/


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez okres trwania Promocji.