Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin promocji „Kup Zestaw Magnat Style za 199 zł i odbierz wałek malarski za 1 zł"

Promocja Magnat Style + Wałek za 1 zł Informacje ogólne (poniżej cały regulamin):

Otrzymaj do 10 darmowych kolorów do testowania w wybranych przez Ciebie kolorach z Bezpłatną dostawą do domu Pocztą Polską.

 1. Wejdź na stronę: https://www.magnatfarby.pl/sklep/zestawy i dodaj do koszyka zestaw Magnat Style za co namniej 199 zł,
 2. Przejdź na stronę koszyka i wybierz wałek malarski za 1 zł i zaakceptuj regulamin promocji,
 3. Wprowadź dane dostawy i wybierz formę płatności - zamówienie gotowe do realizacji !

 

REGULAMIN PROMOCJI

"Kup Zestaw Magnat Style za 199 zł i odbierz wałek malarski za 1 zł"

§ 1 Warunki ogólne 

 1. Organizatorem promocji „Kup Zestaw Magnat Style za 199 zł i odbierz wałek malarski za 1 zł” (dalej jako: „Promocja”) jest spółka pod firmą: Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, NIP: 8181433438, REGON: 690527477, kapitał zakładowy 12.617.778 zł wpłacony w całości (dalej jako: „Organizator” lub „Sprzedawca”) prowadząca sklep internetowy magnatfarby.pl/sklep, działający pod adresem https://www.magnatfarby.pl/sklep/ (dalej jako: „Sklep”).
 2. Niniejszy Regulamin Promocji „Kup Zestaw Magnat Style za 199 zł i odbierz wałek malarski za 1 zł” (dalej jako: „Regulamin Promocji”) określa prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży produktów wskazanych w Regulaminie Promocji podlegających Promocji zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sklepu internetowego magnatfarby.pl/sklep (dalej jako: „Regulamin Sklepu”), w okresie objętym Promocją.
 3. W Promocji mogą wziąć udział:
  a) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) osoby prawne,
  c)  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną
 4. Słowa użyte w treści Regulaminu Promocji pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie  Promocji.
 5. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach  określonych w Regulaminie Promocji w okresie od dnia 06.02.2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. lub do wyczerpania zapasów (dalej jako „Okres Promocji”).
 6. Promocja dotyczy zestawów składających się z produktów marki Magnat Style wskazanych przez Organizatora na stronie Sklepu jako uczestniczące w Promocji. Promocja polega na zaoferowaniu Klientowi zakupu w Okresie Promocji wałka malarskiego – system koszowy - składającego się z rączki (o wymiarze 240 mm) oraz wałka (o wymiarze 240 mmx19mm) w promocyjnej cenie 1 zł brutto przy jednoczesnym zakupie dowolnego zestawu produktów Magnat Style oferowanego przez Organizatora w ramach Promocji o wartości powyżej 199 zł brutto, o ile spełnione są warunki wskazane poniżej.
 7. Klient w Okresie Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, przy czym uprawnienie do nabycia więcej niż jednego wałka malarskiego w promocyjnej cenie 1 zł brutto, (lecz nie więcej niż ilość nabytych zestawów produktów marki Magnat Style, uczestniczących w Promocji i spełniających jej warunki ) przysługuje wyłącznie w poniżej wymienionych przypadkach:
  a) nabycia w ramach jednego lub różnych zamówień różnych zestawów produktów marki Magnat Style,
  b) nabycia w ramach różnych zamówień takich samych zestawów produktów marki Magnat Style -  wskazanych przez Organizatora jako uczestniczące w Promocji. Każdy zestaw Magnat Style jest oznaczony inną nazwą wskazaną przez Organizatora na stronie Sklepu.
  Przykładowo:
  Klient, który w ramach jednego lub różnych zamówień zakupi 3 różne zestawy produktów marki Magnat Style o wartości powyżej 199 zł brutto każdy zestaw, uzyska prawo do nabycia łącznie 3 wałków malarskich w łącznej cenie promocyjnej  3 zł brutto.
  Jeżeli Klient w ramach jednego zamówienia zakupi 3 takie same zestawy produktów marki Magnat Style o wartości powyżej 199 zł brutto uzyska prawo do nabycia  wyłącznie 1 wałka malarskiego w promocyjnej cenie 1 zł brutto.
  Jeżeli Klient w ramach różnych zamówień zakupi 3 takie same zestawy produktów marki Magnat Style o wartości powyżej 199 zł brutto każdy zestaw uzyska prawo do nabycia  łącznie 3 wałków malarskich w łącznej cenie promocyjnej 3 zł brutto.
 8. Wałek malarski w promocyjnej cenie 1zł brutto nie jest dostępny w regularnej sprzedaży u Organizatora Promocji, a jego nabycie w przedmiotowej cenie może nastąpić wyłącznie przy spełnieniu warunków Promocji.
 9. Wałek malarski w promocyjnej cenie 1 zł brutto zostanie dostarczony Klientowi wraz z zestawem Magnat Style zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu.
 10. Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2 Warunki składania reklamacji

 1. Regulamin Promocji nie wpływa w żaden sposób ani nie ogranicza praw konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej łącznie jako „Konsumenci”) przysługujących na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. Dotyczy to zwłaszcza uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji bądź wydanych w jej trakcie Produktów.
 3. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie czego reklamacja dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć jakikolwiek dokument potwierdzający zakup produktu.
 4. Złożenie reklamacji wymaga wyrażenia przez Klienta w zgłoszeniu reklamacji zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla rozpoznania zgłoszonej reklamacji. Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych reguluje § 3 poniżej.
 5. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Klientów będą rozpatrywane w oparciu o Regulamin Promocji w terminie 14 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego. Pisemne zgłoszenie reklamacji Klient jest zobowiązany podpisać i wysłać wraz z dokumentem potwierdzającym zakup produktu na adres siedziby Organizatora lub do Centrum Obsługi Gwarancji FFiL Śnieżka S.A. ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica.
 6. Organizator prześle rozstrzygnięcie reklamacji listem, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

§ 3 Dane osobowe

 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 Regulaminu Promocji. W pozostałym zakresie i celu nieuregulowanym w Regulaminie Promocji dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w razie złożenia reklamacji jest Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie (Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060537, NIP: 8181433438, REGON: 690527477, kapitał zakładowy 12.617.778 zł wpłacony w całości. Klient może również kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: dane.osobowe@sniezka.com lub dzwoniąc pod numer tel.: (+48) 14 699 72 60.
 3. Odbiorcą danych osobowych w przypadku złożenia reklamacji będą wyłącznie osoby upoważnione przez Organizatora na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności firmy obsługujące Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym, rzeczoznawcy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Organizatorowi jako Administratorowi oraz w stosunku do niego. Dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.)
 5. Dane osobowe Klientów składających reklamację zgodnie z § 2 Regulaminu Promocji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes Administratora polega na rozpatrzeniu reklamacji Klienta. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu znajduje się na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.magnatfarby.pl/sklep/administracja-danych.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 2. Udział w Promocji oznacza akceptację przez Klienta postanowień Regulaminu Promocji.


Regulamin Promocji obowiązuje w Okresie Promocji.