text.skipToContent text.skipToNavigation

Contact

Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.

Address

00-867 Warszawa, ul Chłodna 51
Mazowieckie province, Poland

Sales department

39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44,
Podkarpackie province, Poland

See on map

Company details

NIP (tax identification number): 872-23-87-389
REGON (Polish National Business Registry Number): 180632944
KRS: 0000373430

District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw,
XIII Commercial Division of the National Court Register
Share Capital:
PLN 303 558 000, BDO No.: 000499445

Warranty Service Centre

Telephone

(14) 680 55 52


Lines are open Mon-Fri: 7:00 a.m. – 3:00 p.m.

Contact form

characters remaining

Maximum number of characters reached

* Required filed

Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. with head office in Warsaw (00-867) at ul.Chłodna 51 is the controller of personal data. full text

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA lub Administrator)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną do Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA, w tym dostawcom usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas wymiany wiadomości między Tobą a Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka SA, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od chwili załatwienia sprawy i Twojego ostatniego kontaktu z Fabryką Farb i Lakierów Śnieżka SA. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Robert Bąk

Tel: +48 14 699 72 60, email: dane.osobowe@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

Stay up to date with all inspirations, latest products, special offers andexpert tips

Subscribe to our newsletter

Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. with head office in Warsaw (00-867) at ul.Chłodna 51 is the controller of personal data. Correspondence address: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (hereinafter Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.) full text