text.skipToContent text.skipToNavigation

Pełna treść klauzuli obowiązku informacyjnego

Administratorem Twoich danych osobowych jest Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. lub Śnieżka ToC lub Administrator)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną do Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. z pytaniem dotyczącym oferty, w tym produktów i usług Spółki;
 • w celu udzielenia odpowiedzi dotyczącej zgłoszonego problemu i wyjaśnienia sposobu jego rozwiązania w przypadku osób zgłaszających wystąpienie problemu na stronach internetowych Administratora;
 • w celu świadczenia usługi Newsletter w związku z zapisaniem się do Newslettera oraz realizacją jego wysyłki w przypadku osób korzystających z usługi Newsletter;.
 • w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym prowadzenia konta użytkownika, w przypadku jego założenia oraz w celach marketingowych (przesyłania informacji handlowych o promocjach, nowościach produktowych oraz konkursach) Śnieżka ToC w przypadku osób korzystających z oferty sklepów internetowych prowadzonych przez Administratora;
 • w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami;
 • dla celów statystycznych, gdzie prawnie uzasadnionym celem Administratora jest posiadanie informacji o statystykach i efektywności prowadzonych działań w celu usprawnienia działalności prowadzonej przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach kontaktowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące oferty, w tym produktów i usług świadczonych przez Administratora, a także udzielenia odpowiedzi dotyczącej zgłoszonego problemu, który wystąpił na stronach internetowych Administratora i wyjaśnienia sposobu jego rozwiązania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej oferty, w tym produktów i usług oferowanych przez Śnieżka ToC. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych korzystających z usługi Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Użytkownik akceptując Regulamin korzystania z usługi Newsletter potwierdza chęć korzystania z usługi Newsletter świadczonej przez Administratora, której celem jest dostarczanie wiadomości marketingowych oraz informacyjnych, dotyczących w szczególności produktów lub usług oferowanych przez Śnieżka ToC. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z ofert promocyjnych oferowanych przez Śnieżka ToC w związku z korzystaniem Użytkownika z usługi Newsletter, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), gdzie prawnie uzasadnionym interesem Śnieżka ToC jest marketing własnych produktów i usług. Twoje dane będą ponadto przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celach analitycznych i statystycznych, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest analizowanie skuteczności prowadzonych działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających z oferty sklepów internetowych prowadzonych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b) w stosunku do stron umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w stosunku do osób zajmujących się realizacją Umowy, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Śnieżka ToC jest realizacja procesu sprzedaży oraz marketing własnych produktów lub usług.

W przypadku rozpatrywania skarg i reklamacji dane osób zgłaszających skargę lub reklamację przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w zawiązku z archiwizowaniem dokumentów, w tym dokumentów związanych z zawarciem transakcji, prowadzone jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w odniesieniu do dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - w odniesieniu do danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Po wygaśnięciu posiadanej podstawy prawnej do przetwarzania danych w celach statystycznych, dane te są anonimizowane lub usuwane.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących własnych produktów i usług Administratora z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących działalność prowadzoną przez Administratora.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do korzystania usług świadczonych przez Administratora

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas wymiany wiadomości między Tobą a Śnieżka Trade of Colours Sp.  z o.o. Przy czym nie będą one przetwarzane w zakresie i w momencie wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Dane osobowe Użytkowników usługi Newsletter przetwarzane są do momentu złożenia rezygnacji z korzystania z tej usługi. W przypadku, gdy w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika usługi Newsletter z promocji, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach podatkowych, np. po wystawieniu faktury, okres przetwarzania będzie wynikał z przepisów prawa, w tym Ustawy o rachunkowości.

Twoje dane osobowe – jeśli jesteś stroną umowy zawartej z Śnieżka Trade of Colours Sp.  z o.o., będą przetwarzane przez okres współpracy (trwania umowy) oraz po jej zakończeniu - przez czas upływu terminów do dochodzenia roszczeń oraz przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o rachunkowości.

W przypadku złożenia przez Ciebie skargi lub wystąpienia z reklamacją, przetwarzamy Twoje dane przez okres rozpatrywania skargi lub reklamacji, przez okres rozliczenia reklamacji lub upływu rękojmi, a także dla celów archiwizacyjnych - jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpatrzenie reklamacji.

Przetwarzanie danych w celach archiwizacyjnych odbywa się przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów określone przez przepisy prawa - przez okresy wskazane przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej realizowane jest do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu - w zależności od tego, która z czynności nastąpi jako pierwsza.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora będą:

 • podmioty świadczące na rzecz Śnieżka ToC usługi pocztowe lub kurierskie;
 • podmioty świadczące usługi dokonywania zdalnych operacji płatniczych oraz banki, w przypadku, gdy prowadzenie rozliczeń za ich pośrednictwem jest niezbędne;
 • organy państwowe lub innym podmioty, gdy obowiązek przekazania im danych będzie wynikał z przepisów prawa;
 • podmioty świadczące usługi na zlecenie i na rzecz Administratora, w tym usługi serwisowe dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych oraz podmioty świadczące doradztwo prawne.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:
tel: +48 14 699 72 60, email: dane.osobowe@sniezka.com

Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.