text.skipToContent text.skipToNavigation

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER MAGNATFARBY.PL

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z usługi newsletter, zwaną dalej Usługą, świadczonej przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A., siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, NIP: 818-14-33-438, REGON 690527477, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000060537, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 12 617 778 zł, nr BDO: 000019829, numer rachunku bankowego: 97 1240 1907 1111 0010 7099 3971, zwaną dalej Usługodawcą lub Spółką.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników Usługi będących zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek z praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Usługa jest świadczona w sieci Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 2. [Przedmiot usługi]

 1. Przedmiotem Usługi jest wysyłanie Użytkownikowi informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwane dalej "Newsletterem" za pośrednictwem poczty elektronicznej, na uprzednio podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 2. Informacje przesyłane w Newsletterze mogą mieć charakter marketingowy jak również informacyjny, w szczególności mogą to być informacje o produktach lub usługach (np. szkoleniach) oferowanych przez Usługodawcę, w tym również o nowościach w ofercie produktowej i aktualnych promocjach, organizowanych wydarzeniach, akcjach promocyjnych, a także w Newsletterze mogą być zawarte odesłania do materiałów prasowych, artykułów itp. o Usługodawcy oraz linki do stron marek Usługodawcy.
 3. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu zgłoszeniowym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.

§ 3. [Warunki korzystania z Newslettera]

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z Usługi może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie www.magnatfarby.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk "Zapisz się". Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy Usługi oraz uruchomienie świadczenia Usługi.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje z chwilą zawarcia umowy o korzystanie z Usługi tj. po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i w momencie zaznaczenia na stronie internetowej www.magnatfarby.pl checkbox’a o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków świadczenia usługi oraz wykonaniu czynności opisanych w ust. 2 powyżej.
  1. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
  2. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Organizatora stanowić może naruszenie prawa.
  3. Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z usługi Newsletter jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 4. [Czas trwania usługi Newslettera]

 1. Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Osoba korzystająca z Usługi wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail kontakt@magnatfarby.pl, pocztą na adres Usługodawcy Usługi podany w § 1 Regulaminu lub klikając w specjalny link do anulowania subskrypcji Newslettera, zamieszczony w Newsletterze, przeznaczony do zakończenia świadczenia Usługi.
 4. Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Usługodawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

§ 5. [Dane osobowe]

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Usługodawcę znajdują się pod adresem www.magnatfarby.pl/personalProcessingData

§ 6. [Reklamacje i zmiany Regulaminu]

 1. Reklamacje dotyczące Usługi należy składać na adres mailowy reklamacje@sniezka.com, lub pocztą bezpośrednio na adres Usługodawcy wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana sposobu świadczenia Usługi spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  2. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  3. zmiana zakresu lub rodzaju świadczonych Usług, do których stosuje się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 7. [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.